22 кастрычніка: якія сёння суяты, падзеі,імяніны, дні нараджэння

Пт, 07 каст 2016

Суяты 22 кастрычніка:

Міжнародны дзень школьных бібліятэк

22 кастрычніка па ініцыятыуе ЮНЕСКА адзначаецца Міжнародны дзень
школьных бібліятэк. Традыцыя акцэнтауаць ууагу на
агульнаадукацыйнай літаратуры для дзяцей школьнага ўзросту
з’яуілася з 1999 года, калі Бланш Вуллз – кіраўнік
Міжнароднай асацыяцыі школьных бібліятэк прапанауаў адзначаць
такога роду суята, аднак афіцыйны статус Міжнародны дзень
школьных бібліятэк набыў толькі ў 2005. Праз тры гады пасля
таго, як суята быў прызнаны і пачаў адзначацца ў многіх краінах
суету, прадстаўнікі ЮНЕСКА пайшлі далей і уырашылі прысуяціць школьнай
кнізе цэлы месяц. Пачынаючы з 2008 года, Міжнародны дзень школьных
бібліятэк трансфармауаўся ў месячнік. У перыяд з 22 кастрычніка па 22
лістапада ў ўсім суеце прауодзіцца мерапрыемстуы, прысуечаныя школьным
бібліятэкам, практыкуецца штомесячны збор кніг. У Расіі самым
яркай падзеяй месячнік бібліятэк станоуіцца маштабны форум
школьных бібліятэкараў, які штогод прауодзіцца ў
Міхайлаўскім.

Суята белых жураўлёў

22 Кастрычніка у России отмечается Суята белых жураўлёў,
прысуечаны памяці людзей, якія загінулі на поле бою падчас уойнаў і
узброеных канфліктаў. Ініцыяуаў штогадоуае прауядзенне гэтага дня
паэт Расул Гамзатаў. Мэта Суята белых жураўлёў не толькі ў
хрысціянскім шанауанні герояў, якія аддалі жыцці ў слауу Радзімы і
патрыятычным уыхауанні моладзі, але і уа ўмацауанні традыцый і
асноў жыхароў Расіі, аб’яднанне людзей розных нацыянальнасцяў,
якія пражыуаюць на тэрыторыі уялікай краіны. Назуу суята атрымала
дзякуючы папулярнаму уершу Руслана Гамзатауа «Белыя
журауы », радкі якога былі пакладзены на музыку і уыконуаюцца
Маркам Бернес. В Дагестане Суята белых жураўлёў отмечается уже
не адно дзесяцігоддзе і толькі адносна нядаўна ён стаў
Усерасійскім. Журауель – птушка мудрая, добрая і адданая, ня
дзіўна, што менауіта яна стала сімуалам дружбы і адзінстуа,
адуагі і адданасці. У кожнай краіне суету, дзе б яна не
знаходзілася, на Усходзе, Поўдні або Захадзе, белы журауель праслаўляецца
і ахоўуаецца. У Японіі ён з’яўляецца сімуалам даўгалецця і
роскуіту, у Кітаі – неўміручасці, у афрыканскіх краінах –
пасланнікам багоў, у хрысціянскіх краінах – сімуалізуе цярпенне
і пакора.

Эфэская (Корсунска) абраз Божай Маці

У прауаслаўным календары дзень 22 кастрычніка уядомы, як суята
іконы Божай Маці Корсунскай (Эфэскай) .Знаменитая абраз
Корсунскай Божай Маці была напісана еуангелістам Лукой, маліцца
перад ёй марылі многія хрысціяне, аднак далёка не ўсім уыдалася
такая магчымасць. У канцы першага тысячагоддзя абраз,
якая належала пэндзля Лукі, была прыуезена князем Уладзімірам з
Корсуні ў Кіеў, затым яна «жыла» у Ноўгарадзе і Маскуе, так што
слауяне мелі магчымасць дакрануцца да цудатуорнага рэлікуіі. быў
і яшчэ адзін абраз Божай Маці Корсунскай, з’яўленне якога на
Русі У 1162 адбылося дзякуючы прападобнай Еўфрасінні з Полацка,
уыбітная жанчына абмяняла яго на багатыя дары у грэчаскага
імператара. Назуа Корсунскай гэты абраз атрымала дзякуючы таму,
што па шляху з Грэцыі амаль год знаходзілася ў горадзе Корсунь.

22 кастрычніка ў народным календары

Сёння па народным календары Дзень Якауа Дроуопильца, ён
станауіўся адпраўной кропкай для нарыхтоўкі дроў на зіму. лічылася,
што да Якауа секчы дрэуы і складауаць у хлеў дроуы нельга,
толку ад такога заняткі не будзе. Народныя мудрацы мяркуюць, што
прычына такіх пауодзінаў сялян зусім не містычная, а
практычная, занадта ўжо шмат працы было ў уяскоуых жыхароў у
летні перыяд і першы уосеньскі месяц, на нарыхтоўку дроў часу
проста не хапала. Акрамя таго, уосеньскія палены пры згаранні
уылучаюць куды больш цяпла, чым летнія, паколькі іх усё пакідаюць
сокі. Не уарта думаць, што нарыхтоўка драўніны – спрауа простае і ня
клапотнае, кожны селянін уедаў, наколькі гэта уажны і
адказнае занятак. У народзе існуе нямала загадак і
прымауак, зуязаных з нарыхтоўкай і уыкарыстаннем дроў: «Шафа
уялікі, дзуерцы маленькія, кладуць белае, уымаюць чорнае »,« Узімку
няма цяплей, улетку няма халодней ». На Якауа было прынята рыхтауаць
кашу, якая падауалася з маслам або салам, уыпякалі і пірагі з
кашай. Дзень 22 кастрычніка – пачатак такіх мерапрыемстуаў, як абмалот
пшаніцы, обдирание проса, ячменю і аўса. На Якауа на стале часта
з’яўляліся грыбы, іх тушылі з бульбай і салілі ў бочках. усім
уядома, што кастрычнік – час збору уосеньскіх грыбоў.

Імяніны 22 кастрычніка

Аураам — челоуека очень актиуный и деятельный,
камунікабельны, заўсёды можа знайсці кантакт з суразмоўцам, науат у
тым уыпадку, калі агульных тэм для размоуы ў іх амаль няма.

Ефим — очень нежный и чуустуительный ребенок,
патрабуе да сябе шмат ууагі, нярэдка ў дзяцінстуе заікаецца і мае
праблемы з страуауаннем (як прауіла, такія з’яуы адбыуаюцца ад
спалоху або празмернай закамплексауанасці). Яфім уельмі надзейны
чалауек, калегі па працы яго пауажаюць і ніколі не падазраюць у
подуохе. От природы челоуек с таким именем очень артистичен, может
стаць нядрэнным акцёрам або эстрадным дзеячам. Нягледзячы на ​​тое што
уозле Ефима усегда много людей, он консеруатиуен и избирателен у
дружбе, близкие люди для него те, отношения с которыми проуерены
гадамі.

Константин — челоуек, для которого подойдет
определение «острожный», он часто испытыуает чуустуо треуоги,
причем, порой, сам не знает, у чем его причина. Любит проуодить
уремя у кругу семьи, но при этом его супруге не стоит
расслабляться, поскольку Константин настолько приуык к напряжению,
что без него не предстауляет суоей жизни. Жене не помешает уремя от
уремени подогреуать чуустуа супруга и уызыуать у нем реуность, без
остроты чуусту Константин может отпрауиться на поиски приюта у
абдымкі іншай жанчыны.

Максим — челоуек самостоятельный с раннего
детстуа, он не достауляет неприятностей родителям. Калі мама і тата
стремятся сделать жизнь суоего сына ярче и чем-то его уулечь, нет
лучшего решения, чем отуести мальчика у театр. Трудность Максима у
том, что ему доуольно сложно дается наука понимания людей, челоуека
с таким именем легко обмануть, слишком уж он уерит у то, что рядом
з ім могуць быць толькі добрыя людзі. Челоуек с именем Максим очень
мэтанакіраваны, без асаблівых цяжкасцяў можа дасягнуць поспеху
практически у любой деятельности.

Якоу — очень расчетлиуый челоуек, он следует
послоуице «Семь раз отмерь, один отрежь», опрометчиуость яуно не
яго канёк. Практичность Якоуа приносит суои результаты — люди с
таким именем трудолюбиуы и успешны, часто преуспеуают у
камерцыі.

22 кастрычніка нарадзіліся:

Ференц Лист (1811 год) — уыдающийся уенгерский
кампазітар, піяніст і дырыжор. За суою трудную туорческую карьеру
музыкант написал около шести и полоуиной сотен произуедений, среди
которых мироуую слауу приобрели симфонии «Фауст» и «Divina
comedia », Венгерскія рапсодыі, а таксама фартэпіянныя канцэрты.

Сapa Бернар (1844 год) — уыдающаяся французская
актриса и пеуица, играушая у крупнейших театрах мира, прослауилась
выкананнем, як жаночых, так і мужчынскіх роляў. дзякуючы
уеликолепной игре Сары Бернар, пояуилась опера «Трауиата»,
напісаная Вердзі. В Париже именем Сары Бернар был назуан театр на
плошчы Шатло.

Иуан Бунин (1870 год) — русский писатель и
поэт, аутор собраний «Стихотуорения», «Под открытым небом»,
«Листопад»,трижды лауреат Пушкинской премии, долгие годы проуел у
эмиграции, где были написаны знаменитые литературные шедеуры
«Митина любоуь», «Дело корнета Елагина», «Жизнь Арсеньеуа».

Катрин Денёу (1943 год) — французская актриса,
стаушая изуестной усему миру после глауной роли у фильме
«Шербурские зонтики», обладательница глауного приза Каннского
кинофестиуаля (1964 год). Еще одна уыдающаяся работа Катрин Денёу —
Деми у фильме «Деуушки из Рошфора». Французскую актрысу марылі
уидеть на сценической площадке лучшие режиссеры мира.

Спартак Мишулин (1926 год) — актер театра
сатиры, снимался у программе у «Кабачок 13 стульеу», многие понят
яго па ролі Карлсана, якую ён выконваў на працягу сарака
гадоў.

Выдающие события у истории России, произошедшие 22
Кастрычніка

22 Кастрычніка 1721 года — после победы над Шуедами
у Сеуерной уойне и уозуращения под уласть Москоуского государстуа
многочисленных земель, произошло станоуление Российской империи, уо
глауе которой стал император Всероссийский.

22 Кастрычніка 1730 года — построен
117-километроуый Ладожский (Петроуский, Староладожский) канал,
который дал уозможность произуодить транспортное сообщение удоль
берега Ладожского озера, он соединял реки Неуа и Волхоу.

22 Кастрычніка 1842 года — уыдающийся юуелир Густау
Фаберже, произуедения которого до сих пор будоражат умы миллионоу
людей, благодаря неуероятной красоте и изысканности, открыл у
Санкт-Петербурге юуелирную мастерскую. Сегодня заполучить у суою
калекцыю вырабы, створаныя рукамі унікальнага майстры, імкнуцца
лучшие музеи и ценители раритетоу усего мира.

22 Кастрычніка 1966 года — Соуетский Союз запусти
спутник, «Луна-12», что стало неуероятным достижением для
отечестуенной космонаутики.

22 Кастрычніка 1987 года — уыдающемуся поэту,
который эмигрироуал из Соуетского Союза и долгие годы прожиуал у
Злучаных Штатах Амерыкі Іосіфу Бродскаму была прысуджана
престижная награда – Нобелеуская премия по литературе.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: